Polityka prywatności - CKF_13

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI CKF_13

Niniejszy dokument jest adresowany do wszystkich osób, które odwiedzają stronę www.ckf13.pl, kontaktują się z Administratorem danych osobowych (m.in. telefonicznie, mailowo), są pracownikami, współpracownikami, klientami, kontrahentami lub reprezentantami kontrahentów Administratora danych osobowych (dalej: “Użytkownicy”).

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i usług Administratora danych osobowych, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies. Celem dokumentu jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

 

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Hotelowa Fabryczna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (nr KRS: 0000910065), ul. Fabryczna 13, 31-553 Kraków (dalej: „Administrator”). Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

1) listownie na adres: Plac na Groblach 13, 31-553 Kraków
2) poprzez e-mai: biuro@ckf13.pl
3) telefonicznie: 12 395 14 15

2) CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA:

Dane osobowe Użytkownika strony www.ckf13.pl (dalej: „Serwis”) będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:

2.1 Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora m.in. wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom.

2.2 Kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora.

2.3 Realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.

2.4 Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).

2.5 Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

3) ODBIORCY DANYCH (KATEGORIE ODBIORCÓW)

3.1 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi księgowe, usługi marketingu na rzecz Administratora jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej oraz systemów obsługi kontrahentów.

3.2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

 

4) ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników, które nie są zbierane od nich bezpośrednio, mogą być pozyskiwane od ich pracodawców, współpracowników lub podmiotów, których Użytkownik reprezentuje. Administrator może również przetwarzać dane osobowe pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych.

 

5) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów jeżeli:

5.1.1 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;

5.1.2. Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 2 lat od zakończenia kontaktu.

5.2 Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 

6) KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi realizację celów określonych powyżej.

 

7) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania, w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 

8) BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

8.2 Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

9) PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

9.1 Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.

9.2 Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

9.3 Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Administrator wykona powyższą prośbę, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

9.4 Prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

9.5 Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.6 Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt listowny lub mailowy.

 

POLITYKA COOKIES

 

10) CO TO SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

 

11) DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIES?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

Mechanizm cookies jest wykorzystywany na stronach Serwisu w następujących celach:

1) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

2) analizy statystycznej ruchu na stronie, poprzez Google Analytics. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/;

3) właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

4) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);

5) tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

12) JAKIE MAMY RODZAJE PLIKÓW COOKIES?

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” („session cookies”) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

2) „stałe” („persistent cookies”) – są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

13) JAK BLOKOWAĆ DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES?

W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:

1) w przeglądarce Internet Explorer

2) w przeglądarce Mozilla Firefox

3) w przeglądarce Chrome

4) w przeglądarce Safari

5) w przeglądarce Opera

Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.